Cílem  standardizovaného ukazatele nákladovosti (SUN), který rozkládá celkově přijaté pojistné u IŽP na jednotlivé nákladové složky, je jednoduchá a přehledná informace pro klienta. Zjednodušenou formou poskytuje náhled,  jakým způsobem jsou  jeho vynaložené prostředky v konkrétním produktu využívány. Navržený ukazatel  umožňuje jeho jednoznačnou definici a minimalizuje prostor pro jeho umělé vylepšování (např. redistribucí jednotlivých složek pojistného) a může tak klientovi umožnit objektivní srovnání.

Ukazatel SUN je zobrazován kruhem, který symbolizuje celkové zaplacené pojistné za celou dobu trvání pojištění.

Metoda zobrazení nákladovosti produktu spočívá v rozkladu celkově přijatého pojistného na:

 •   pojistné na krytí rizik  - pojistné, které je použito na výplatu pojistného plnění při pojistných událostech,  
 •   pojistné na vynakládané náklady pojistitele (počáteční, správní, likvidační) - úhrada počátečních a administrativních nákladů, které vzniknou  pojišťovně s uzavřením a správou konkrétní smlouvy,
 •   pojistné na investice - pojistné, které se zhodnocuje ve fondech dle zvolené investiční strategie.

SUN-Grafy

Rozsah produktů pro použití SUN

Ukazatel má smysl uvádět pouze u IŽP, kde se kombinuje investiční a rizikový účel produktu. Z podstaty věci není nutné kritérium uvádět u produktů:

 • kapitálového pojištění
 • rizikového pojištění
 • úrazového pojištění
 • investičního pojištění s pouze volitelnou investiční složkou
 • produktů neživotního pojištění

U samostatných produktů, kde dochází pouze ke krytí rizika, není možné ani částečně srovnávat finanční bilanci klienta, neboť ta závisí pouze na tom, jestli k pojistné události opravdu došlo. Situaci bez pojistné události, kdy klient „pouze" zaplatil pojistné, nelze v žádném případě považovat za jeho ztrátu, neboť po celou dobu trvání pojistné smlouvy bylo související riziko klienta převzaté pojistitelem a pojistné představuje cenu za tento převod rizika.

Nákladovost investičního fondu

Za účelem zajištění informovanosti klienta o nákladovosti investičního fondu jsou zveřejňovány informace o hodnotách syntetických Total Expense ratio (dále také TER / ongoing charges) pro investiční fondy, do kterých klient může alokovat část pojistného určenou k investování. TER / ongoing charges představuje roční sazbu nákladů investičního fondu z hodnoty aktuálně investovaných prostředků, např. takto:

Příklad:
TER

 

 

 

 

 

 

Tržním standardem pro uveřejňování syntetického TER / ongoing charges musí být:

 • dostupnost hodnot pro jednotlivé fondy / investiční strategie na webu dané pojišťovny
 • chápání hodnoty syntetického TER / ongoing charges jako součtu poplatků podkladových fondů a poplatků na straně pojišťovny
 • zohledněné období, ke kterému se hodnota TER / ongoing charges vztahuje (nejčastěji aktualizace jednou ročně dle účetního období podkladového fondu)

V případě, že se standardem ve vykazování nákladovosti investičních fondů stane v budoucnu jiný ukazatel, dojde k úpravě tohoto standardu tak, aby respektoval aktuální požadavky na informační povinnosti podílových fondů ohledně nákladovosti.

Tržním standardem pro další zveřejňování na webu jsou v rámci této metodiky pro každého člena ČAP dále kompletní sazebníky:

 • poplatků ke všem aktuálně prodávaným produktům IŽP
 • přirozeného pojistného pro všechna rezervotvorná pojištění, jejichž krytí se nabízí v produktech IŽP